Skip Navigation Linksارزش های ما

ارزش های ما... ارزش های ما در تحقق چشم انداز 1404 گروه نرم افزاری سارایران عبارتست از:

 1) مشتری مداری: فراتر از یک شعار، مشتری مداری به معنای اثر حقیقی مشتری بر نحوه برخورد فعالیت های ساررستاک آیریک و تجلی خواسته های مشتری در فعالیت های ما، مشتری را به عنوان ولی نعمت شرکت در نظرگرفتن همچون یک ارزش و یک باور در مجموعه ما قرار خواهد داشت.

 2) مشتری محوری: به معنای آن است که محور کلیه ی فعالیت های ما، پاسخگویی به نیازهای مشتری خواهد بود فارغ از شعارهای رایج، در سار رستاک آیریک، هیچ محصول یا خدمتی تولید نمی شود مگز آن که مشتری و نیازهای وی محور آن قرار گیرد.

 3) حرفه ای گری: حمایت مشتری، رفتار مناسب با وی، دانستن فوت و فن کار و تخصص، هدایت مشتری به گزینه مناسب، یادگیری مستمر

 4) صداقت، صراحت و صحیحیت به عنوان مولفه های رفتارهای روزمره با مشتریان و نیز در درون سازمان 5) روحیه تعاون، ایثار، فعالیت و کار گروهی مبتنی بر نظم و انظباط سازمانی و وجدان کاری

©Sariran.comکلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه ساریران محفوظ می باشد